Одељење за инфективне болести

Историјат

        Одељење за инфективнеболести је 1974. год. одвојено од Интерног одељења у засебну зграду, али су га идаље водили интернисти. Служба за инфективне болести се организационо формира ипотпуно одваја 1978. год. доласком првог инфектолотга др Надежде Мадле Самарџије.Прва главна сестра је била ВМС Фос Марија. Године 1981. усељавамо се у зграду павиљонскогтипа, у којој су одељење и амбуланта са чекаоницом и санитарним блоком. Одељењеима пријемно-тријажни блок и 7 болесничких соба, груписаних у 4 просторно одвојенејединице – свака са засебним санитарним чвором. Зграда има 3 улаза у циљу одвојенихтокова: за болеснике, храну и особље. Регистровани смо на 14 постеља, али располажемовећим бројем кревета, који се по потреби одмах могу ставити у функцију.

Опрема

        Амбуланта је опремљенауобичајеном опремом. На одељењу имамо суви стерилизатор, вакум аспиратор, негатоскоп,ЕКГ апарат, апарат за кисеоник, као и боце са кисеоником и др. Поседујемо стерилизаторза болесничко посуђе.

Персонал

        Служба има два инфектолога:начелик др Драгиња Марковљев и одељенски лекар др Драгослава Марковић. Од 2014.године, на специјализацији је и др Деа Радак Ђорђевић. У служби ради 8 медицинскихсестара, од којих је Милица Исаков главна сестра.

Услуге

        Прегледамо и лечимооболеле од инфективних болести. Спроводимо антирабичну и антитетанусну имунизацијупрема индикацијама. У склопу наведеног, обављамо и здравствено-просветну и превентивнуедукацију наших болесника. Обављамо консултивне прегледе за потребе других служби.

Радно време        Радновреме амбуланте је од 07ч-14ч радним данима, међутим имамоперманенцију и примамо и лечимо оболеле 24ч током целе године. У склопунаше амбуланте ради и Антирабична станица,такође доступна 24ч. Прегледи се код нас не заказују.

You may also like...