Анализа задовољства запослених 2020/2021

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ КИКИНДА У 2021. ГОДИНИ

1. Увод:

Испитивање задовољства запослених на систематски начин омогућава свим запосленима у здравственим установама у Републици Србији да изнесу своје ставове о опреми, међуљудским односима, времену, могућности професионалног развоја, финансијској надокнади, сарадњи са колегама, претпостављенима, пацијентима, изложености стресу и притиску на послу, па и о томе да ли планирају да промене посао.

Истраживање задовољства запослених спроводи се једном годишње према Стручно-методолошком упутству Института за јавно здравље Србије. У 2021. години истраживање је спроведено у децембру месецу уз координацију Завода за јавно здравље Кикинда. У истраживању се користио јединствен упитник састављен од 26 питања и попуњавали су га у здравственим установама запослени радници свих профила. Компаративна анализа општег задовољства послом у Републици Србији је показала да је задовољство међу запосленима континуирано расло од 2006. до 2009. године. Од 2009. до 2016. године проценат задовољних константно опада. Од 2017. поново расте и у 2018. години проценат задовољних и веома задовољних износи 46,8%, незадовољних и веома незадовољних је опао и износи 19,7%. Број оних који имају неутралан однос према задовољству послом из године у годину одржава се отприлике на истом нивоу – око 34%. Најзадовољнији су запослени у примарној здравственој заштити. На примарном нивоу задовољство запослених је веће по свим аспектима него на секундарном и терцијарном. Проценат веома задовољних и задовољних у 2019. повећао се само код здравствених радника. То повећање у односу на 2018. износи око 2 процентна поена.

На утицај задовољства запослених  у 2021. години је утицао рад у окружењу пандемије, а анализом задовољства запослених у свим здравственим установама Севернобанатског округа у условима пандемије и пре пандемије добијени су следећи резултати:

У нон Ковид години било је 1278 испитаника а у Ковид години 1038.. Анализиране су зависне демографске варијабле  (пол, старост и занимање) са независним варијаблама аспекта задовољства посла запослених у здравственим  установама у Србији. Аспекти задовољства су тестирани кроз средње вредности скорова субјективног задовољства објективизираног у нумеричке вредности помоћу Ликертове скале одговора од 1-5

Резултати тестирања разлика аритметичких средина варијабли у односу на Ковид и нон Ковид годину указују на  значајност у разликама (п=0,0001) задовољства запослених : адекватношћу опреме за рад, расположивим временом за обављање посла, аутономијом у раду, уважавањем од стране претпостављених, односом са колегама, финансијском надокнадом за рад и послом који се тренутно обавља. Не постоји статистички значајна разлика у задовољству могућности за континуирану едукацију (п=0,097), руковођењем у установи (п=0,110) и изложености стресу на радном месту (п=0,135).

У Ковид години запослени су задовољнији  у седам аспеката задовољства у односу на нонКовид годину што је прилично неочекивано, пошто радови који су објављени у стручним часописима о утицају  пандемије Ковид19 у свету међу здравственим радницима,  указују на повећану : депресију, несаницу, стрес и узнемиреност, страх од оболевања, страх од смрти, изолацију и страх од губитка посла.

Зашто су запослени у Србији задовољнији послом у време пандемије него пре пандемије? Одговор је у јасно дефинисаним протоколима и координацијом свих нивоа  здравствене  заштите од стране Института и Завода за јавно здравље Србије. Свака болница и сваки дом здравља је имао јасно дефинисан систем комуникације, протоколе и водиче добре клиничке праксе у условима пандемије. Врло брзо су обезбеђена заштитна опрема и средства, лекови, респиратори, тестови, и запослени у здравственим установама су мобилисали све снаге за пружање здравствене   заштите пацијентима који су били угрожени вирусом САРС-Ков-2. Здравствени радници су показали да они свој посао не доживљавају као занимање него као мисију и позив.

Анализом статистички значајних разлика у односу на пол испитаника у нонКовид и Ковид години утврђено је да су мушкарци у Ковиду мање задовољни адекватношћу опреме за рад (мушкарци М=3,36 а жене М=3,51, п=0,02). Такође у Ковид години мушкарци су незадовољнији расположивим временом за рад (мушкарци М=3,65 а жене М=3,91, п=0,001) и могућношћу за континуирану медицинску едукацију (мушкарци М=3,18 а жене М=3,42, п=0,01). У нонКовид години мушкарци су незадовољнији уважавањем од стране претпостављених (мушкарци М=3,13 а жене М=3,33, п=0,017). У осталим аспекитима задовољства не постоји статистички значајна разлика у односу на пол у нонКовид и Ковид години.

У  нонКовид години постоји статистички значајна разлика у задовољству адекватношћу опреме за рад. Старији запослени су задовољнији од млађих запослених п=0,023. У односу на запослене средњих година не постоји статистички значајна разлика.

У нонКовид години старији запослени су најзадовољнији послом који тренутно обављају М=3,41. Средње доба оцењује са 3,22 а најмлађи са 3,17. Ниво значајности разлике између млађих и старијих је П=0,006, а разлика између млађих запослених и средњих година је п=0,681.

У Ковид години у односу на старост постојале су статистички значајне разлике у задовољству расположивим временом за рад. Млађи запослени (до 34 године старости) оценили су са 3,80 запослени средњих година (35-54 године старости) са 3,81 а најстарији запослени (старији од 55 година) са 4,01 п=0,036.

У Ковид години запослени средње животне доби су мање задовољни односом према колегама (4,10) у односу на старије (4,28) и млађе запослене (4,27). п=0,02

У Ковид години задовољство запослених у односу на године старости није различито у адекватности опреме (п=0,82),  аутономији у обављању посла (п=0,30), уважавањем од стране претпостављених (п=0,31), могућношћу за континуирану едукацију (п=0,55), финансијском надокнадом за рад над (п=0,35) , руковођењем у установи (п=0,66) и изложености стресу на радном месту (п=0,32).

Разлика у задовољству је између лекара и медицинских техничара у неким аспектима задовољства, док је у већини аспеката задовољства највеће незадовољство између административних и техничких радника са једне стране и свих осталих здравствених радника са друге.

Такође у Ковид години технички радници су незадовољнији свим аспектима посла у односу на остале запослене што указује да они као индиректни пружаоци здравствене  заштите кризу епидемије доживљавају као додатно оптерећење послом без адекватне заштитне опреме, уважавања њиховог рада и неадекватну финансијску надокнаду за њихов рад.

У нонКовид години постоје статистички значајне разлике задовољством запослених у односу на занимање. Те разлике су значајне у задовољству:

1. адекватношћу опреме за рад (п=0,04)

2. аутономији у обављању посла (п=0,001)

3. односом са колегама (п=0,01)

4. могућношћу за континуирану едукацију (п=0,001)

5. финансијском надокнадом за рад ( п=0,001)

6. тренутним послом којим се обавља (п=0,02)

У Ковид години постоје статистички значајне разлике задовољством запослених у односу на занимање. Те разлике су значајне у задовољству:

1. аутономији у обављању посла (п=0,001)

2. уважавањем од стране претпостављених (п=0,001)

3. односом са колегама (п=0,001)

4. могућношћу за континуирану едукацију (п=0,001)

5. финансијском надокнадом за рад ( п=0,001)

2. Резултати анализе задовољства  запослених у 2022. години у Општој болници Кикинда

Анкетне листиће је комплетно попунило 263 запослена: 37 лекара, 170 медицинских техничара, један магистар фармације, 6 здравствених сарадника, 10 административних радника и 39 техничких  радника. Репрезентативност узорка се односи  на лекаре, медицинске техничаре, административне и техничке раднике чији ће резултати и бити анализирани.

1. Адекватност опреме за рад

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,353,524,103,183,47

  Медицински техничари су најзадовољнији адекватношћу опреме за рад потребне за пружање здравствене заштите, што у условима пандемије указује да им је обезбеђена адекватна заштитна опрема.

2. Адекватност простора за рад

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,143,164,503,463,28

Лекари су незадовољни адекватношћу простора на истом нивоу као и медицински техничари.

3. Расположиво време за рад

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,843,664,673,873,77

Лекари су задовољни расположивим временом за рад са пацијентима.

4. Аутономија у обављању посла-могућност самосталног доношења одлука

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
4,413,554,003,613,71

Лекари показују изузетно задовољство у аутономији у раду. Најнезадовољнији су медицински техничари.

5. Уважавање и вредновање вашег рада од стране претпостављених

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
4,003,594,303,643,69

Административни радници су најзадовољнији вредновањем рада од стране претпостављених за разлику од техничких радника који су најнезадовољнији.

6 Непосредна сарадња са колегама

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
4,354,214,504,264,25

Сви запослени показују висок ниво задовољства непосредном сарадњом са колегама.

7. Однос пацијената према вама

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
4,083,85004,00

Лекари су задовољнији односом пацијената према њима од медицинских техничара.

8. Могућност за професионални развој-континуирану медицинску едукацију

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,683,46  3,41

Лекари су задовољнији од медицинских техничара могућношћу за професионални развој односно континуирану медицинску едукацију.

9. Финансијска надокнада за рад

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,492,853,202,652,92

Технички радници и медицински техничари су најнезадовољнији финансисјком надокнадом за рад.

10. Руковођење и организација рада у установи

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,703,533,803,243,51

Административни радници и лекари су најзадовољнији руковођењем и организацијом рада у установи.

11. Одржавање адекватних хигијенских  услова за рад у складу са мерама превенције болничких инфекција

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,813,623,563,293,61

Лекари су најзадовољнији одржавањем адекватних хигијенских мера.

12. Спровођење адекватних мера за спречавање и контролу ширења КОВИД-19 инфекције

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,593,684,443,343,64

Лекари су мање задовољни од медицинских техничара спровођењем адекватних мера за спречавање и контролу ширења КОВИД-19.

13. Стрес на послу (1: нисам под стресом, 5: под врло високим стресом)

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
3,763,383,003,743,47

Лекари су изложени највишем нивоу стреса на послу. Административни радници најнижем.

14. Стрес на послу због пандемије КОВИД 19 (1: нисам под стресом, 5: под врло високим стресом)

ЛекарМед. техничарАдминистративни радникТехнички радникУкупно  
4,033,642,803,873,69

У условима пандемије лекари на послу доживљавају изузетно висок стрес у односу на остале запослене.

3. Задовољство запослених у односу на ком одељењу раде, 2021. година

 ОпремаПросторВреме за радАутономијаУважавање
Апотека5,005,005,005,005,00
Дерматовенерологија3,003,002,833,173,33
Хемодијализа3,592,533,593,763,94
Онкологија3,203,203,803,804,00
Физикална3,242,354,294,004,12
Гинекологија/акуш.2,873,203,403,533,20
Офталмологија5,004,004,675,005,00
Општа, хирургија амбуланта3,713,144,003,433,00
Општа хирургија, одељење3,363,483,082,722,96
ОРЛ3,504,004,254,254,50
Инфективно2,152,382,463,082,08
Интензивна нега4,284,114,284,174,61
Интерна3,503,003,403,903,55
Лабораторија3,382,633,813,193,13
Неурологија3,002,893,113,113,33
Патологија2,502,174,334,333,83
Педијатрија3,754,133,503,754,00
Ургентна4,384,384,754,004,38
Психијатрија3,252,753,253,753,25
Радиологија3,643,573,714,144,07
Трансфузиологија4,003,114,634,564,78
Радна заједница4,184,554,704,094,45
Технички послови3,323,644,113,783,61

На инфективном одељењу су запослени најнезадовољнији адекватношћу опреме за рад, расположивим временом за рад и уважавањем од стране претпостављених. На патологији запослени су незадовољни простором за рад. На хирургији (одељење) запослени су најнезадовољнији аутономијом у обављању посла.

 Сарадња са колегамаОднос пацијенатаМогућност за КМЕФинансијска надокнадаЗадовољство руковођењем
Апотека5,005,005,005,005,00
Дерматовенерологија4,173,503,172,173,00
Хемодијализа4,004,064,063,003,94
Онкологија3,804,003,402,803,60
Физикална4,534,122,652,943,41
Гинекологија/акуш.3,934,072,732,733,00
Офталмологија5,005,005,005,005,00
Општа, хирургија амбуланта4,863,573,142,433,17
Општа хирургија, одељење3,924,162,642,403,36
ОРЛ4,754,754,503,254,25
Инфективно3,922,152,772,152,54
Интензивна нега4,564,444,333,614,33
Интерна4,114,003,952,553,30
Лабораторија3,253,672,632,693,13
Неурологија3,893,783,112,333,11
Патологија4,674,173,332,673,33
Педијатрија4,634,254,004,133,88
Ургентна4,634,254,754,004,13
Психијатрија3,503,753,253,503,00
Радиологија4,503,073,573,143,64
Трансфузиологија4,784,224,223,564,56
Радна заједница4,555,604,003,364,00
Технички послови4,504,192,882,543,12

На психијатрији и у лабораторији запослени су најнезадовољнији  непосредном сарадњом са колегама. На инфективном су запослени незадовољни односом пацијената према њима. На општој хирургији и физикалној су запослени незадовољни могућношћу за континуирану едукацију и професионалним развојем. На дерматовенерологији и инфективном је највеће незадовољство финансијском надокнадом за рад. На неурологијии, психијатрији и техничким пословима су запослени најнезадовољнији руковођењем у установи.

 ХигијенаМере спречавања КОВИД 19Стрес на послуСтрес због КОВИД19
Апотека5,005,001,671,67
Дерматовенерологија4,174,174,334,33
Хемодијализа4,294,183,713,82
Онкологија4,253,804,404,80
Физикална3,063,532,413,12
Гинекологија/акуш.3,203,073,734,00
Офталмологија5,005,002,002,33
Општа, хирургија амбуланта3,143,143,294,14
Општа хирургија, одељење3,293,203,844,08
ОРЛ3,504,003,003,50
Инфективно3,003,233,693,54
Интензивна нега4,174,113,394,00
Интерна3,603,503,653,85
Лабораторија2,883,063,563,50
Неурологија2,782,894,114,33
Патологија4,002,603,503,50
Педијатрија4,504,503,633,50
Ургентна4,714,382,633,00
Психијатрија3,753,753,754,00
Радиологија3,864,003,143,50
Трансфузиологија4,254,223,003,44
Радна заједница3,704,503,092,91
Технички послови3,243,293,793,79

На инфективном, неурологији и  хируршкој амбуланти су запослени најнезадовољнији хигијеном. На патологији су незадовољни мерама ради спречавања КОВИД 19. Највећи стрес на послу запослени доживљавају на онкологији.

Анализу урадио

мр сци мед др Бранислав Хачко

специјалиста социјалне медицине

Кикинда 22.2.2022.

You may also like...