Организационе јединице

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

У Општој болници образују се Сектори и Службе и то:

1. Сектор за интернистичке гране медицине,
2. Сектор за хирушке гране медицине,
3. Служба за гинекологију и акушерство,
4. Служба за педијатрију,
5. Служба за психијатрију,
6. Служба за продужено лечење и негу,
7. Одељење за интезивно лечење,
8. Сектор за заједничке медицинске делатности,
9. Служба правне и економско финансијске пословеи
10. Служба за техничке и друге сличне послове.

1. Сектор за интернистичке гране медицине

Овај сектор чине уже организационе јединице и то:

1.) Служба за интерну медицину, која у свом саставуима:

 • Стационар,               
 • Општу интернистичку амбуланту,
 • Кардиолошку амбуланту,
 • Гастроентерохепатолошку амбуланту,
 • Ендокринолошку амбуланту,
 • Нефролошку амбуланту,
 • Кабинет за онкологију са дневном болницом за хемијотерапију и
 • Одељење за хемодијализу са дневном болницом.

2.) Одељење за пнеумофтизиологију, које у свом саставуима:

 • Стационар и
 • Амбуланту за пнеумофтизиологију.

3.) Одељење за неурологију, које у свом саставуима:

 • Стационар,
 • Амбуланту за неурологију и
 • Кабинет за клиничку неурофизиологију.

4.) Одељење за дерматовенерологију, које у свомсаставу има:

 • Стационар и
 • Амбуланту за дерматовенерологију
 • Амбуланта за ангиологију.

5).Одељење за инфективне болести, које у свом саставуима:

 • Стационар,
 • Амбуланту за инфективне болести и
 • Антирабичну станицу.

У Сектору за интернистичке гране медицине формирасе и дневна болница за опсервације, парентералну и инхалациону терапију.

2. Сектор за хирушке гране медицине

Овај сектор чине уже организационе јединице и то:

1.) Служба за општу хирургију, која у свом саставуима:

 • Стационар,
 • Амбуланту за општу хирургију и
 • Амбуланту за васкуларну хирургију,

2.) Одељење за ортопедију и трауматологију, којеу свом саставу има:

 • Стационар и
 • Амбуланту за ортопедију и трауматологију.

3.) Одељење за урологију, које у свом саставу има:

 • Стационар и
 • Амбуланту за урологију.

4.) Одељење за очне болести, које у свом саставуима:

 • Стационар,
 • Амбуланту за офталмологију и
 • Кабинет за ортооптику.

5.) Одељење за болести уха, грла и носа, које усвом саставу има:

 • Стационар и
 • Амбуланту за ухо, грло и нос.


У сектору за хирушке гране медицине формира се идневна болница за хирушке интервенције и једнодневну хирургију.

3. Служба за педијатрију

Ова Служба у овом у саставу има:

 • Стационар,
 • Амбуланту за педијатрију,
 • Амбуланту за дечију кардиологију и
 • Амбуланту за клиничку неурофизиологију са епилептологијом.


4. Служба за гинекологију и акушерство

Ова Служба у свом саставу има:

 • Стационар,
 • Одељење за неонатологију и
 • Амбуланту за гинекологију и акушерство.


5. Служба за психијатриске болести

Ова Служба у свом саставу има:

 • Стационар
 • Амбуланту за психијатриске болести,
 • Амбуланту за клиничку психологију и
 • Дневну болницу за третман психијатриских болесника – заштита менталног здравља.


6. Служба за продужено лечење и негу

Ова Служба у свом саставу има:

 • Стационар
 • Јединицу за палијативно збрињавање


7. Одељење за интезивно лечење и негу

 • Ово Одељење у свом саставу има стационар.


8. Сектор за заједничке медицинске послове

Овај Сектор чине уже организационе јединице и то:

1.) Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања.

2.) Служба за лабораториску и клиничко биохемијскудијагностику.

3.) Служба за радијолошку и ултразвучну дијагностику.

4.) Одељење за анестезију са реаниматологијом, којеу свом саставу има и амбуланту.

5.) Служба за физикалну медицину и рехабилитацијуса спортском медицином, која у свом саставу има:

 • Амбуланту за физикалну медицину и рехабилитацију и
 • Амбуланту за спортску медицину.

6.) Одељење за снабдевање крвљу и крвним продукатима
     Ово одељење у свом саставуима:

 • Амбуланту за хематологију и
 • Амбуланту за трансфузиологију.

7.) Служба за патологију са цитологијом и

8.) Служба за фармацеутску делатност – болничка апотека.

9. Служба за правне и економско финансијске послове

Ова Служба у свом саставу има:

 • Одељење за правне, кадровске и опште послове за одсеком за кадровске послове
 • Одељење за економско финансијске послове са следећим одсецима:
 • Одсек за финансијско,књиговодствене,комерцијалне послове и информатику
 • Одсек за план анализу и статистику
 • Одсек за интерну контролу.
 • Одсек за јавне набавке

10. Служба за техничке и помоћне послове

Ова Служба у свом саставу има следеће организационејединице:

 • Одељење за техничко одржавање објеката, опреме и грејање,
 • Одељење за хигијену и дистрибуцију хране,
 • Одељење за исхрану болесника,
 • Одељење вешераја и
 • Одељење за санитетски превоз – транспорт, обезбеђење и противпожарну заштиту и одржавање круга.
 • Одсек за санитетски превоз-транспорт
 • Одсек за обезбеђење и противпожарну заштиту и одржавање круга.арну заштиту и одржавање круга.

You may also like...