Вредности и стратешки циљеви

ВРЕДНОСТИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА

    Вредности којима се руководе запослени у нашојболници има ће приоритет у пружању здравствене заштите без обзира на стицање конкурентскепредности на тржишту. У фокусу наших активности је пацијент, тако да пружање здравственезаштите није само скуп простих стандардизованих услуга већ уважавање индивидуалнихпотреба сваког пацијента и заснива се на:

    1. Заштита интереса пацијента кроз постизање изврсностиупруженом квалитету здравствене заштите уз очекивани најбољи исход и оптималну безбедностпацијента.

    2. Правичност  упружању здравствене заштитеостварује се забраном дискриминације прилком пружања здравствене заштите по основурасе, пола, стартости, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести,политичког или другог убеђења, имовног стања, културе, језика, врсте болести, психичкогили телесног инвалидитета.

    3. Стално унапређење квалитета, остварује се мерамаи активностима којима се у складу са савременим достигнућима медицинске науке ипраксе повећавају могућности повољног исхода и смањивања ризика и других нежељенихпоследица по здравље и здравствено стање појединца и заједнице у целини.

    4. Ефектност, ефективност и ефикасност пруженездравствене заштите остварује се постизањем најбољих могућих резулзтата у односуна расположиву опрему, простор, кадар, организацију рада и постојећа финансијскасредства.

    5. Тимски рад, огледа се у функционисању нашеустанове као целине у којој се сваки запослени вреднује као непроцењиви капиталљудских ресурса уз стално унапређење знања и вештина конинуираном медицинском едукацијоми стручним усавршавањем.

ОПШТИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА 2014 – 2019

    1. Побољшање исхода лечења унапређење процесапружене здравсвене заштите

    2. Увођење нових вештина, техника и технологијау рутински рад

    3. Набавка адекватне опреме

    4. Повећање безбедности пацијента

    5. Обезбеђење одговарајућег кадра

You may also like...